Uddannelsesnetværket bestod af 29 danske NGO’er og andre organisationer, som alle arbejder med uddannelse i udviklingslande. Vi gik sammen i år 2000 for at styrke den danske NGO-bistand til uddannelse, og har siden 2004 kørt netværksaktiviteter med finansiering fra Danida. Netværket lukkede pr. 1. januar 2015. En række af uddannelsesnetværkets arbejde er overtaget af Globalt Fokus' uddannelsesarbejdsgruppe.

 

Netværkets formål var:

 • At styrke NGO’ernes faglige kapacitet i forhold til arbejdet med uddannelse i Syd.
 • At opsamle og formidle faglig erfaring og muliggøre koordinering.
 • At bidrage til bistandspolitisk debat om uddannelse og udvikling.

 

Find Uddannelsesnetværkets puljeansøgning her.

 

Aktiviteter og temaer:

Netværket afholdt en lang række arrangementer om uddannelsesfaglige temaer, som spænder fra faglige workshops til store konferencer med oplæg af forskere og praktikere fra ind - og udland. På det pædagogiske felt var der fokus på bl.a. kvalitet i undervisningen, brugen af elevcentrerede undervisningsmetoder i Syd, lærernes rolle, modersmåls - og tosproget undervisning, ungdomsuddannelse og beskæftigelse – og meget andet. Vi arbejdede også med forskellige metoder i forhold til bistand og læring i forhold til uddannelse, monitorering og evaluering, Action Learning, samt fortalervirksomhed for uddannelse i Syd. Vi satte gennem debatarrangementer fokus på hvor meget og hvordan Danmark giver i bistand til uddannelse, inddragelse af civilsamfundet i Syd og udviklingen i den internationale bistand i relation til Education for All og the Global Partnership on Education (GPE) tidligere kendt som the Fast Track Initiative.

 

Sparringsgrupper:

Sparringsgrupperne afløser fra 2012 de tidligere temagrupper som et forum for vidensdeling og erfaringsudveksling mellem organisationerne. Nye grupper kan dannes på initiativ af medlemsorganisationer, individuelle medlemmer og styregruppen for Netværket. De er åbne for alle netværkets medlemmer, både frivillige og ansatte. Grupperne afholder forskellige aktiviteter omkring et fælles tema, f.eks. læring & udvikling, voksen- og ungdomsuddannelse, monitorering & evaluering, samt unge & oplysningsaktiviteter. Grupperne kommunikerer virtuelt og afholder ’face-to-face’ møder efter behov.

 

Nyhedsbrev, ressource database, studier og publikationer:

Uddannelsesnetværkets nyhedsbrev havde godt 500 modtagere. Det udkom 6 gange om året og informerede om uddannelsesnyheder fra Danmark og internationalt. Ressourcedatabasen indeholdt rapporter, artikler og en lang liste af links, som guidede rundt i det globale cyberspace på jagt efter spændende informationer om uddannelse og udvikling fra hele verden. Uddannelsesnetværket udgav løbende publikationer, rapporter, studier, guidelines og værktøjer med fokus på uddannelse og udvikling.

 

Breve og henvendelser:

 

Publikationer:

 • Læringsopsamling - 10 års samarbejde 2004-2014: Uddannelsesnetværket har i denne læringsopsamling sat fokus på hvilken effekt netværkssamarbejdet har haft for medlemsorganisationerne i forhold til såvel kapacitetsopbygning, fælles fortalervirksomhed som opbygning af relationer mellem organisationerne. 50 forandringshistorier er indsamlet blandt medlemsorganisationerne. Sammenfattende kan resultaterne beskrives som ’omsætningen’ af Uddannelsesnetværkets aktiviteter og erfaringsudveksling internt i medlemsorganisationerne i Danmark, spredning til partnere i Syd og partnere i internationale organisationer. Konkret fortæller forandringshistorierne, hvordan Uddannelsesnetværket har bidraget til strategiudvikling i medlemsorganisationerne, om viden og kompetencer omsat til forandringer i organisationernes projekt- og programarbejde i Syd, samt Netværkets betydelige rolle i at skabe rammer for at kunne påvirke andre, og være en fælles stemme, og dermed at bidrage ind i den bistandspolitiske debat på flere niveauer.
 • Quality in Education - Three Reports: Kvalitetsundersøgelsen blandt Uddannelsesnetværkets medlemmer giver et ind­blik i, hvor bredt der arbejdes med kvalitetsuddannelse i Netværket, samt hvilke element­er der vægtes i arbejdet med kvalitetsuddannelse. Hent Medlemundersøgelsen her. The literature review of research and studies on pre- and in-service teacher training in a global development context includes a brief special focus on the respective roles of school and community in the provision of quality education. Download the "QUALITY IN EDUCATION - Teacher Education and Professional Development" here. The Four Case Studies supplements the literature review and presents practical experience, good ideas and examples of best practice from member organizations. Download the "QUALITY IN EDUCATION - Four Case Studies" here.
 • Advocacy for Education - A Step by Step Guide: This guide has been developed by the Danish NGO Education Network (in Danish Uddannelsesnetværket) as a tool for NGOs and civil society organisations to plan and implement education advocacy activities in the South. The guide has been developed specifically for Danish civil society organisations and their partners in the South. It is therefore set in the framework of overall principles for Danish development aid, which places a strong emphasis on a rights-based approach. The role of civil society organisations is seen as agents for change – and therefore advocacy is perceived as an essential activity. It is our hope that the guide can also be used, directly or adapted, by other NGOs and networks – North and South. The guide is developbed for the Danish Education Network by Consultant Eva Iversen in 2014.
 • Incidencia por la Educación - Una Guía Paso a Paso: Esta guía fue elaborada por la ONG danesa Red de Educación (en danés Uddannelsesnetværket) como herramienta para las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil a la hora de planificar e implementar actividades de incidencia por la educación en el Sur. Existe un gran número de guías y manuales que explican cómo llevar a cabo proyectos de incidencia, pero tan solo unos pocos tratan más específicamente cómo abordar la incidencia por la educación. Esta guía ha sido desarrollada específicamente para las organizaciones de la sociedad civil danesa y sus socios del Sur. Por lo tanto, está encuadrada por los principios generales para la ayuda danesa al desarrollo, que hace gran hincapié en un enfoque basado en los derechos. Se considera que el papel de las organizaciones de la sociedad civil es el de agentes de cambio y, en consecuencia, la incidencia se percibe como una actividad fundamental. Esperamos que la guía también pueda ser utilizada, tal cual está redactada o adaptada, por otras ONG y redes tanto en el Norte como en el Sur.
 • Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder - en praktisk skridt for skridt guide til at komme i gang: Denne guide skitserer nogle af de væsentligste elementer i arbejdet med partnerskaber med virksomheder - set fra organisationernes side af bordet. Indholdet i guiden er baseret på to forløb omkring partnerskaber mellem organisationer og virksomheder, der har kørt i Uddannelsesnetværkets regi samt kommentarer fra de deltagende organisationer. Guiden er tænkt som en hjælp for organisationer til at komme i gang med at kigge på dette felt - uden at det nødvendigvis kræver hjælp fra konsulenter eller deltagelse i et forløb. Det er forsøgt at holde tingene så praktiske og lettilgængelige som muligt, da en af de gennemgående erfaringer fra forløbene er, at medarbejdere i organisationer har meget travlt, og at det kan være svært at finde tiden til at arbejde med et (for nogle) nyt område. Guiden er udarbejdet i 2013 i samarbejde med Sidse Stausholm fra konsulentvirksomheden Changelabs.
 • Education and Employment: Turning the Tide for African Youth: This report provides a summary of the presentations and themes discussed at the conference “Education and Employment for Youth: Turning the Tide for African Youth” held February 26th 2013 at Vartov in Copenhagen. The conference was organised by the Education Network and the Children and Youth Network. The overall purpose of the conference was to put focus on the large youth population in Sub-Saharan Africa, where millions of young Africans will be leaving school over the next decades. The specific objectives were to discuss and identify strategies and approaches addressing the issue of youth unemployment and social exclusion; and to highlight the challenges as well as the opportunities for creating access to decent employment through relevant education, training and civic participation for vulnerable African youth.
 • Analyse af dansk bistand til uddannelse: Uddannelsesnetværket har fået lavet en opdateret analyse af dansk bistand til uddannelse – både dens udvikling i modaliteter og tilgang, samt omfanget. Formålet med dette studie er; 1. At kunne bidrage til debatten om den Danske bistand til uddannelse gennem en analyse af; Udviklingen i den Danske bistand til uddannelse i relation til relevante ændringer i dansk og international bistands politikker, såsom stigende fokus på at støtte sociale sektorer gennem multilateral bistand. 2. Case studium af et til to lande hvor Danmark udfaser støtte til uddannelse, med henblik på at identificere veje og mekanismer hvorigennem Danmark kan sikre bæredygtighed og ejerskab til resultaterne af uddannelsessektorprogrammerne når der udfases. 3. Dokumentere og opdatere udviklingen i omfanget af dansk bistand til uddannelse og finansieringsmodaliteter. Rapporten er udarbejdet for Uddannelsesnetværket af Marianne Victor Hansen i april 2013.
 • Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning - erfaringer og fremtidige perspektiver: Denne undersøgelse tager pulsen på den del af dansk forskning, der har beskæftiget sig med uddannelse og læring i udviklingslande i perioden 2004-2009. Undersøgelsen afdækker, at denne forskning i høj grad bæres af individuelle forskere og få mindre, engagerede studiemiljøer, som arbejder med meget forskellige temaer og geografisk fokus, med begrænsede midler til rådighed, og stort set uden samarbejde med danske NGOer. Undersøgelsen er udarbejdet i efteråret 2009 og bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske forskningsinstitutioner og danske NGOer, samt på interviews med en række eksperter på feltet. Initiativet til undersøgelsen er taget af en arbejdsgruppe om uddannelsesforskning, hvori der indgår både uddannelsesforskere og danske NGOer med engagement i uddannelse i udviklingslande.
 • Analyse af dansk bistand til uddannelse: Uddannelsesnetværket har netop fået udarbejdet en ny analyse af dansk bistand til uddannelse. Undersøgelsens formål er at bidrage til diskussion af den danske bistand til uddannelse ved at redegøre for udviklingen i uddannelsesbistandens størrelse og finansieringsmodaliteter. I studiet analyseres også udviklingen i den danske bistand til uddannelse i relation til ændringer i bistandsarkitekturen, samt kvalitative aspekter og prioriteter i den danske uddannelsesbistand. Undersøgelsen er udarbejdet i november 2009 af Marianne Victor Hansen, MVH Consult.
 • Uddannelse i udviklingslande - erfaringer og refleksioner fra et fagligt netværk: Bogen præsenterer 15 bidrag, der gennem de seneste par år har dannet grundlag for vidensdeling, spørgsmål og refleksioner i forbindelse med uddannelsesbistand. Udgangspunktet er organisationernes praktiske erfaringer og forskeres kritiske arbejde med bistand til uddannelse. Bogen henvender sig til danske organisationer, som arbejder med uddannelse i udviklingslande, men retter sig også til lærerstuderende, universitetsstuderende, journalister, undervisere på videregående uddannelser og andre, der ser uddannelse som et centralt element i dansk udviklingsbistand.
 • Konferencerapport: Modersmåls- og tosproget undervisning: Rapport fra konferencen: 'Modersmåls- og tosproget undervisning - myter, realiteter og konsensus?' Afholdt 28.–29. november 2007. Download den fulde version her. Engelsk version af rapporten med oplæg holdt på engelsk, temabeskrivelser og anbefalinger fra konferencen. Målet med den forkortede engelske version er, at NGOerne kan bruge den i samarbejdet med partnere i Syd. Download her.
 • Uddannelsesnetværkets værktøjspapirer: Uddannelsesnetværkets værktøjspapirer er 10 papirer, som præsenterer væsentlige elementer ved udformning og monitorering af uddannelsesprogrammer i Syd. De kan bruges som checklister og guidelines og som udgangspunkt for videre arbejde internt i organisationer. De kan også bruges i samarbejdet med partnere i Syd til begrebsafklaring, kvalitets-udvikling, forberedelse af nye ansatte og frivillige og ved opstart af nye programmer. Værktøjspapirerne findes i en dansk, engelsk, fransk, portugisisk og fransk version. Dansk: Uddannelsesnetværkets 10 værktøjspapirerEnglish: The 10 Education Network PapersEspañol: Documentos de apoyo de Red de EducaciónFrançais: Les Principes de l´ONG danoise Réseau ÉducationPortuguês: Os Documentos da Rede de Educação.
 • Analysis: Danish aid for education and civil society involvement: Et pilotstudie om indflydelse på nationale uddannelsesplaner med landestudier fra Bolivia og Nepal. Studiet peger på, at selvom både Danida og de danske NGOer principielt støtter den politiske inddragelse af civilsamfund i Syd, så er der alligevel lang vej endnu, før inddragelsen bliver reel. Baseret på casestudier fra Nepal og Bolivia påvises det, at civilsamfundets spillerum, som politiske aktører i høj grad afhænger af den aktuelle politiske kontekst – men også af, om civilsamfundet magter at tage denne rolle på sig.
 • Prepaper: Technical and Vocational Skills Development in Africa: Baggrundspapir fra konferencen "Technical and Vocational Skills Development in Africa: the Role of NGOs?" Afholdt d. 22. februar 2009.
 • Evaluering af Uddannelsesnetværket - med brug af metoden Most Significant Change: Uddannelsesnetværket havde besluttet at evaluere effekten af netværkets aktiviteter ved at benytte most signficant change (MSC) metoden. MSC er en kvalitativ deltagerorienteret tilgang til monitorering og evaluering af effekten af udviklingsindsatser og er baseret på indsamling og udvælgelse af betydningsfulde forandringshistorier. Med MSC metoden er det muligt at komme de konkrete forandringer hos medlemsorganisationerne nærmere, at skabe et rigt billede af netværkets erfaringer, og at skabe læring om hvad der er vigtigt for netværket at arbejde med. Evalueringen er foretaget i perioden fra slutningen af februar til 1. maj 2009. Der er indsamlet 46 forandringshistorier hos 14 af netværkets medlemsorganisationer og afholdt en workshop, hvor repræsentanter for medlemsorganisationerne har valgt de mest betydningsfulde historier og givet input til Uddannelsesnetværkets fremtidige aktiviteter.
 • Midtvejsevaluering af uddannelsesnetværket - Januar 2007: Evalueringen havde til formål at evaluere Uddannelsesnetværkets første periode med økonomisk støtte fra Danida. Uddannelsesnetværket har som formål at bidrage til at øge kvaliteten af den danske NGO – bistand til uddannelse i Syd gennem kapacitetsopbygning, erfaringsudveksling, oplysning og debatskabende aktiviteter. Danida har fra juni 2004 bevilget ca. 3 mio. kr. til Uddannelsesnetværket, over en tre-årig periode fra juni 2004 – juni 2007. I Evalueringen opsummeres ’lessons learned’ samt en identifikation af de primære udfordringer som Uddannelsesnetværket vurderes at stå overfor i dets resterende projektperiode og slutteligt præsenteres evalueringens anbefalinger.

 

Struktur og samarbejde:

Netværket havde en styregruppe, som valgtes på netværkets årsmøde, senest bestående af:

 • Sanne Müller fra IBIS.
 • Catherine Watson fra Axis.
 • Bo Tovby Jørgensen fra Red Barnet.
 • Pia Sonnenborg fra Ghana Venskabsgrupper.
 • Tore Asmussen fra Danmarks Lærerforening.

Den daglige drift stod netværkets koordinator for med kontor hos værtsorganisationen IBIS (se mere om netværkets struktur under vedtægterne). Vi samarbejdede med andre danske NGO-netværk, Danida, forskere og konsulenter, og var medlem af Global Campaign for Education, Network for Policy Research, Review and Advice on Education and Training (NORRAG) og af UNESCOs Collective Consultation of NGOs on EFA.

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s