I hele verden er demokratiet under pres. Retten til at ytre sig, forsamle og danne foreninger krænkes i en sådan grad, at kun 3 procent af verdens befolkning lever i samfund, hvor de fuldt ud kan deltage i demokratiet. Det har store konsekvenser for civilsamfundet, der får sværere og sværere ved at lave deres arbejde.

Derfor samarbejder Globalt Fokus’ medlemsorganisationer for, at civilsamfundets råderum (civic space) sikres rundt omkring i verden. Arbejdet inkluderer fælles interessevaretagelse, solidaritet når partnere eller ansatte rammes, erfaringsudveksling, monitorering af SDG mål 16, inklusion af civilsamfundet i FN og inspiration fra internationale netværk og forskning.

I 2019 stod arbejdsgruppen i samarbejde med Udenrigsministeriet og internationale partnere for en stor international konference der hed Claiming Civic Space Together og gav med afsæt i inputs fra globale partnere anbefalinger til hvordan danske aktører kan sikre civilsamfundets råderum globalt. I foråret 2020, stod arbejdsgruppen for en kampagnen #BeskytCivilsamfundet i forbindelse med øgede angreb på civilsamfundet under covid-19. Det førte til tilsagn fra udviklings- og udenrigsministeren om, at området prioriteres højt samt konkrete handlinger fra den danske regering og politikere for at støtte området politisk i FN og finansielt gennem rapid response mekanismer. Senest har Udenrigsministeriet valgt at bevilge en rapid response pulje, Claim Your Space, til Globalt Fokus, der skal støtte danske NGOers partnere i fare rundt om i verden.

Hvis din organisation er interesseret i at være med i arbejdsgruppen eller er interesseret i støtten til partnere i fare bedes I kontakte Julie Arrildt.