Fokusområder

Vores arbejde centrerer sig om seks overordnede fokusomåder, som du kan læse om ved at klikke på linksne herunder:

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er en omfattende og ambitiøs dagsorden med potentiale til at forandre verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning. Skal dette opnås, kræver det, at verdens lande er tilsvarende ambitiøse i deres implementering af målene og arbejde for opnåelsen af dem.

 

Da Danmarks daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen den 25. september 2015 erklærede FN’s 17 verdensmål for vedtaget, understregede han behovet for, at alle lande engagerer sig i implementeringen: ”Vi må leve op til vores fælles forpligtelse. Danmark er klar til at gøre sin del for at opnå verdensmålene. Historien vil dømme os hårdt, hvis ikke vi gør”.

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling repræsenterer en social kontrakt mellem verdens landes politiske ledere og borgere med fokus på både økonomisk, social og miljø og klimamæssig bæredygtig udvikling. Verdensmålene har med andre ord potentiale til at blive dén vision, der samler forskellige slags aktører omkring fælles handlinger. Verdensmålene udmærker sig samtidig ved at være universelle og i modsætning til de forrige udviklingsmål UN Millennium Development Goals forpligter de både udviklingslandene og industrialiserede lande på nationale initiativer. Det er vigtigt, at vi som civilsamfundsaktører taler ind i dette paradigmeskifte og bidrager til en fortælling om, at vi er én verden med et fælles globalt ansvar.

 

I Globalt Fokus arbejder vi for at sikre, at Danmark tager nationalt og globalt ansvar og går forrest i en ambitiøs implementering af målene, samt at danske civilsamfundsaktører har kapacitet til og udgør stærke aktører i arbejdet med implementering og monitorering af Verdensmålene.  Formålet med arbejdet under dette strategiske fokusområde er at sikre, at det danske civilsamfund er nationalt og globalt førende på implementering af Verdensmålene og understøtter partnere over hele verden i at være det samme. Samtidig arbejder Globalt Fokus for, at civilsamfundet lægger pres på andre aktører for ambitiøs og ansvarlig handling samt for mobiliseringen af politikere, udvikling af innovative tilgange til at løfte på målene og for udbredelsen af kendskab til og samfundsmæssigt engagement i Verdensmålene.

 

Dette gør vi bl.a. ved at:

  • Udgøre en stærk politisk stemme i den danske politiske debat om implementering af Verdensmålene
  • Udgøre en fælles stærk politisk stemme i EU i samarbejde med partnere over hele Europa gennem den europæiske koalition af NGO’er Concord Europe, som Globalt Fokus er national platform for
  • Være til stede i FN-fora og påvirke verdens lande til at arbejde for opnåelsen af Verdensmålene
  • Være sekretariat for og repræsenteret i 2030-panelet, der er et rådgivende tværsektorielt organ til det Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål 2030-netværket.
  • Indgå i strategiske partnerskaber i ind- og udland

 

Globalt Fokus arbejder aktivt sammen med og på vegne af vores medlemsorganisationer via vores SDG-arbejdsgruppe. Læs mere om arbejdsgruppen her.

 

Læs mere om verdensmålene her.

 

Har du spørgsmål til eller henvendelser angående Globalt Fokus' arbejde med Verdensmålene, er du velkommen til at kontakte politisk rådgiver, Bjarke Vestergaard på bbv@globaltfokus.dk.

Globalt Fokus vil have fokus på udvikling og tendenser indenfor udviklingsparadigmet med klar målsætning om at sikre menneskerettigheder. Globalt Fokus vil arbejde med nexus (koblinger mellem freds- og konflikt-forebyggelse, humanitære indsatser og langsigtede udviklingsindsatser) med forankring i menneskerettig-heder. Desuden vil vi arbejde for stærkere og mere diver-sificeret finansiering samt understøtte bedre monitore-ring og globale standarder.

 

Forandringsmål for verden:

Menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og humanitære indsatser er omdrejningspunkt i dansk udviklingssamarbejde.

 

Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems­organisationer:

Medlemsorganisationerne er førende udviklingspolitiske aktører på det humanitære, udviklingsmæssige og fredsopbyggende område og leverer udviklingsarbejde af høj faglig kvalitet, på et konsolideret finansielt grundlag.

Verden er i hastig forandring, og civilsamfundet må hele tiden tage bestik af nye muligheder, udfordringer og problemer. Civilsamfundets evne til konstant at forny sig, se nye muligheder og eksperimentere med organisations-former, alliancer, hverdagsaktivisme, borgerinddragelse og udvikling af alternativer er selvsagt essentielt for civilsamfundets egen dynamik og relevans i den kontekst, det agerer i. Globalt Fokus vil arbejde intensivt med medlemsorganisationers organisationsudvikling.

 

Globalt Fokus vil udvikle en række ’best practices’ på åbne organisationsformer og mulige nye organisati-onsstrukturer samt have fokus på a innovation og nye teknologiske praksisser.

 

Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems­organisationer:

Medlemsorganisationerne er innova-tive, agile og dynamiske – og stærkt forankret i egne værdier og vision.

Globalt Fokus vil fokusere på klimaarbejdets finansiering og tilpasning af klimaindsatser i relation til udviklings-arbejde og humanitære katastrofer (nexus). Desuden vil Globalt Fokus understøtte, at civilsamfundsorganisa-tioner selv går forrest i den grønne omstilling i forhold til interne praksisser og ’orden i eget hus’.

 

Forandringsmål for verden:

Danmark er foregangsland på den nationale omstilling og integrering af klima- og miljøspørgsmål i udviklingsarbejdet.

 

Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems­organisationer:

Medlemsorganisationer går forrest i den bæredygtige organisatoriske omstilling og er ledende i integration af klima i udviklingsarbejdet

Civilsamfundets råderum er under pres over store dele af verden. Danske civilsamfundsorganisationer bør solidarisk gå forrest i kampen for at skabe modsvar til denne udvik-ling og den trussel, den er mod ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed. Globalt Fokus vil fortsat intensivere dette arbejde og vedholdende se på civilsamfundets råderum, nye alliancer, nationale platforme og nye organiserings- og mobiliseringsformer.

 

Arbejdet med civilsamfundets råderum varetages af Civic Space-arbejdsgruppern og koordineres af Sara Brandt.

 

Forandringsmål for verden:

Danmark er en ledende stemme og aktør i kampen for at sikre ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed.

 

Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems­organisationer:

Medlemsorganisationer er vidende om og globalt inddraget i kampen for civilsamfundets råderum.

 

 

 

Seneste nyt:

Civilsamfundet har et stærkt ’why’, har tradition for stærk værdibaseret ledelse, men i dag ser vi at civilsamfundet i stigende grad overtager en CEO-kultur fra det private erhvervsliv. Vi står i et ledelsesmæssigt nybrud og det er nødvendigt at bruge tid og ressourcer på at udvikle næste generations ledere. Ledere, der kan sikre organisationernes visioner, historie og kultur. Globalt Fokus vil fokusere på nye trends indenfor civilsamfundsledelse, ’leading by vision’, bæredygtig ledelse og feministisk ledelse. Hvis vi skal lykkes med at skabe nye stærke fortællinger, kræver det ledere drevet af visioner, som kan skabe følgeskab på de indre såvel som ydre linjer. Globalt Fokus vil intensivere arbejdet med lederkompetencer og ledernetværk.

 

Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems­organisationer:

Medlemsorganisationer har udviklet tidssvarende ledelseskompetence og -kultur, og har opnået resultater på ligestilling i organisationernes øverste ledelse.