Civilsamfundets råderum er under pres over store dele af verden. Danske civilsamfundsorganisationer bør solidarisk gå forrest i kampen for at skabe modsvar til denne udvik-ling og den trussel, den er mod ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed. Globalt Fokus vil fortsat intensivere dette arbejde og vedholdende se på civilsamfundets råderum, nye alliancer, nationale platforme og nye organiserings- og mobiliseringsformer.

 

Arbejdet med civilsamfundets råderum varetages af Civic Space-arbejdsgruppern og koordineres af Sara Brandt.

 

Forandringsmål for verden:

Danmark er en ledende stemme og aktør i kampen for at sikre ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed.

 

Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems­organisationer:

Medlemsorganisationer er vidende om og globalt inddraget i kampen for civilsamfundets råderum.

 

 

 

Seneste nyt:

 

 

Globalt Fokus har snakket med aktivisten Johnson før og efter Corona-virussen brød ud. Johnson har været en del af demokrati-bevægelsen i Hong Kong, siden dens begyndelse i 2014. Under pandemien er Johnsons muligheder for at udøve sine civile rettigheder stærkt begrænsede. Dermed er kampen for demokrati sat under stærkt pres.

Kampen for demokrati i Hong Kong

Det har aldrig været en nem kamp, men siden pandemien brød ud har kampen for en demokratisk udvikling i Hong Kong haft hårdere vilkår end nogensinde før. Virussens udbrud har betydet, at den kinesiske regering og Hong Kongs selvstyre under dække af Corona har haft mulighed for at bekæmpe civile demokrati forkæmpere med voldsomme og voldelige midler. Blandt andet har Hong Kongs regering under dække af pandemien anholdt prominente figurer fra demokrati-bevægelsen.

International Solidaritet

Før Corona brød ud fremhævede Johnson vigtigheden af international solidaritet. Johnson fortalte,

 

“Menneske til menneske solidaritet genererer ikke politikker lige med det samme - men det har hjulpet os til at vinde en diskursiv kamp. Det at opbygge et demokrati handler også om at opbygge en diskurs. Så det at fortælle historier om andre menneskers kampe for demokrati - om andre folkemagts bevægelser - det har hjulpet os til at opretholde håbet og modet blandt Hong Kongs borgere”.

 

Da Globalt Fokus i sidste uge rakte ud til Johnson, sagde han,

 

“De seneste nedslag [fra regeringen] har været rettet mod politiske veteraner. De arresterede er folk, der ikke er kerneorganisatorer i den nuværende bevægelse, men som har stor symbolsk betydning for bevægelsen - de symboliserer den demokratiske bevægelse i Hong Kong”.

 

Set i lyset af Johnsons udlægning af den enorme betydning, som den diskursive kamp har for en politisk bevægelses arbejde, er det ikke svært at få øje på, hvor afgørende betydning arrestationerne af bevægelsens symbolske frontfigurer må have for bevægelsen. Johnson ser anholdelserne som, “Beijings forsøg på at sende et budskab og vise alle, hvem der styrer showet”.

Hvad kan du gøre?

Johnson mener, at pandemien leverer Kina en velkommen mulighed for yderligere at indskrænke Hong Kongs selvbestemmelse. Dette vil være et stort skridt væk fra det demokratiske selvstyre, som demokrati-bevægelsen ønsker for Hong Kong. Johnson fortæller,

 

”Lige nu tester Kina, hvad de kan slippe afsted med, mens verden har travlt med at håndtere pandemien. Det er afgørende at det international samfund fordømmer Kinas handlinger. Beijing har allerede foretaget flere indskrænkende tiltag. De har omfordelt ministre, de har foretaget genfortolkninger af forfatningen og generelt ignoreret Hong Kongs autonomi. Jeg tror Kina forbereder sig på et stort træk, mens resten af verden kun er opmærksomme på virussen”.

 

Johnson kalder på international opmærksomhed på indskrænkningerne af civilsamfundets råderum i Hong Kong. Han ønsker desuden international fordømmelse af Kinas dominans over det allerede begrænsede selvstyre i Hong Kong.

 

Kampagnen #BeskytCivilsamfundet har til formål at skabe bevågenhed omkring de mange nedslag på civilsamfund, der i øjeblikket sker under dække af Corona-virussen. Desuden ønsker Globalt Fokus og medlemsorganisationer at støtte den danske regering i at gå foran i den internationale kamp for menneskerettigheder og for frie og stærke civilsamfund. Derfor har vi udarbejdet en række udenrigs- og udviklingspolitiske anbefalinger, som skal understøtte regeringens indsats i FN og andre internationale fora.

 

Du kan læse om kampagnens delelementer og om præcis, hvad du kan gøre her.

Banner
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

 

 

English below

 

Corona-krisen kalder på radikale indgreb, men i en lang række lande ses der eksempler på, at regeringer bruger undtagelsestilstanden som et påskud for at suspendere demokratiet. Det gælder især rettigheder, der er essentielle for et frit og stærkt civilsamfund; ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden. Mange af de indgreb, vi i øjeblikket ser, har ingen umiddelbar relation til krisen, og er i mange tilfælde vedtaget uden tidsbegrænsning. Blandt andet ser vi, at journalister fængsles, folk der kæmper for klima og oprindelige folks rettigheder slås ihjel og regeringer laver lovgivning der sætter en stopper for ytringsfriheden på sociale medier.

 

Hvis nok mennesker sætter fokus på de her overgreb kan overtrædelserne ikke gå uset hen under dække af krisen. Det danske civilsamfund og partnere overalt i verden forbereder sig på en kamp af nye dimensioner fordi civilsamfundets råderum er så hårdt ramt. Vi har brug for, at den danske befolkning spreder ordet og sikrer, at angrebene på civilsamfundet ikke glemmes. Globalt Fokus’ Civic Space arbejdsgruppe opfordrer den danske regering til at kræve at demokratiet beskyttes på trods af corona, samt at de påtaler det, når regeringer udnytter situationen til at slå ned på civilsamfundet. Danmark bør især bruge sin stemme i FN´s Menneskerettighedsråd og EU til at gøre en forskel.

 

I Honduras og Zimbabwe har regeringen suspenderet borgernes konstitutionelle ret til at ytre sig frit. Mange steder er corona-krisen også blevet brugt som anledning til indskrænkelser af pressefriheden. Det gælder for eksempel i Zambia, Myanmar, Venezuela og Sydafrika, hvor pressen begrænses under dække af en indsats imod spredningen af “fake news”. Medlemmer rapporterer også om, at flere journalister bliver arresteret og forsvinder i lande, herunder Tyrkiet og Kina, som følge af deres rapportering om corona-krisen. I Egypten bekæmper regeringen al kritik på sociale medier og lukker munden på menneskerettighedsforkæmpere og journalister der fokuserer på pandemien. Og i Cambodja går den nye undtagelsestilstand generelt langt udover sundhedsmæssige behov såsom at give regeringen lov til at læse alle borgeres emails og lytte til deres telefonsamtaler. 

 

Globalt Fokus’ 80 medlemsorganisationer modtager rapporteringer fra partnere overalt i verden om voldsomme og ofte voldelige nedslag på civilsamfundet. Menneskerettighedsforkæmpere og marginaliserede grupper er særligt udsatte. Det betyder, at dem vi samarbejder med globalt ikke kan få lov at fortsætte deres vigtige arbejde for en bedre verden. Det gælder for eksempel folk der arbejder for ligestilling, klimaet, oprindelige folks rettigheder, LGBTIQ+ rettigheder, flygtninges rettigheder osv. Hvis menneskerettighedsforkæmperne ikke får lov til at fortsætte deres arbejde er der ikke meget håb. Del derfor vores opslag, vær med og råb #BeskytCivilsamfundet.

 

Læs vores kronik i Berlingske her

 

Læs vores anbefalinger til udenrigsministeren og udviklingsministeren her

 

Hjælp med at sprede budskabet

 

Du kan hjælpe med at skabe opmærksomhed omkring overtrædelserne af fundamentale demokratiske rettigheder og være med til at råbe op. Du kan bl.a.:

  1. Dele vores kronik og vores anbefalinger til Regeringen.
  2. Bruge hashtagget #BeskytCivilsamfundet på ethvert socialt medie.
  3. Dele hashtagget på dit Facebook profilbillede ved at gå til denne side og søge efter #BeskytCivilsamfundet
  4. Dele kampagnens plakater! Download hele pakken med grafikker på både dansk og engelsk her.

 

EN: Governments must end attacks on civil society during the covid crisis

The covid crisis calls for radical interventions, but in many countries there are examples of governments using the state of emergency as a pretext to suspend democracy. This is especially true of rights that are essential for a free and strong civil society; freedoms of speech, assembly and association. Many of the interventions we are currently seeing have no immediate relation to the crisis, and in many cases have been adopted without a time limit. Among other things, we see that journalists are imprisoned, people fighting for the climate and indigenous peoples' rights are killed and governments are making legislation that puts an end to freedom of expression on social media. Share, participate and shout out about the attacks on civil society!

 

If enough people focus on these abuses, they cannot go unnoticed under the cover of the crisis. Danish civil society and partners all over the world are preparing for a battle of new dimensions because civic space is so badly affected by the covid crisis. We need governments to act and we must ensure that the attacks on civil society are not forgotten. 

 

In Honduras and Zimbabwe , the government has suspended citizens' constitutional right to speak freely. In many places, the covid crisis has also been used as a cause of restrictions on press freedom. This is the case, for example, in Zambia, Myanmar, Venezuela og South Africa, where the press is limited under the guise of a campaign against the spread of "fake news". Members also report that several journalists are being arrested and disappeared in countries including Turkey and China, as a result of their reporting on the covid crisis. In Egypt, the government is fighting all criticism on social media and silencing human rights defenders and journalists focusing on the pandemic. And in Cambodia, the new state of emergency generally goes far beyond health needs such as allowing the government to read every citizen's emails and listen to their phone calls.

 

Global Focus' 80 member organizations receive reports from partners around the world about violent and often violent attacks on civil society. Human rights defenders from marginalized groups are particularly vulnerable, which mean they are not allowed to continue their important work for a better world. This applies, for example, to people working for equality, the climate, indigenous peoples' rights, LGBTIQ + rights, refugee rights, etc. If human rights defenders are not allowed to continue their work, there is little hope. Therefore, share our posts, join us and shout out #ProtectCivilSociety.

 

Help spread the word

 

Some of the ways that you can help raise awareness about this issue are:

  1. Share our article in Berlingske (in Danish) and our recommendations for the Danish government (also in Danish).
  2. Use the hashtag #ProtectCivilSociety on every social media platform.
  3. Share the hashtag by going to Facebook and add the frame to your profile picture by searching for #ProtectCivilSociety.
  4. Share the posters of the campaign! Your can download this folder with all the materials in both Danish and in English to share wherever you want.

 

Følgende organisationer indgår i Civic Space-arbejdsgruppen bag kampagnen/The following organizations are a part of the Civic Space workgroup behind this campaign:

 

MS  Amnesty  IMS LOGO BLACK   IWGIA
 CARE  FKN hlogo rgb 01  CISU  Danmission
 DUF    LGBT DK  logo main oxfam
 PBF logo  red barnet  DMRU  VS
 WWF  ADRA  SEXogSAMFUND  AIDS
KVINDERAèDET logo DFH https://danner.dk/sites/default/files/danner_logo.png  Nyt Europa logo
banner
0
0
0
s2smodern
powered by social2s